وبینارهای آموزشی

برکذاری وبینار آموزشی اندیکاسیونها, عوارض و روشهای هیستروکتومی توسط اساتید دانشگاه شهید بهشتی و شرکت آوینا نوین درمان

لینک مطالب مرتبط

https://avina-nd.wistia.com/medias/isd4f2k4qw
https://mojtaba-khojaste86.wistia.com/medias/3ptgt889cl